Algemene voorwaarden

T5 innovatie training implementatie (kortweg T5) staat ingeschreven als maatschap bij de kamer van koophandel onder nummer 50530593. T5 staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Hierdoor kunnen leertrajecten, trainingen en opleidingen vrij van BTW worden aangeboden.

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt T5 innovatie training en implementatie, als wel de op de website www.t5-training.nl gebruikte naam T5 ontwikkeling en training, aangeduid met T5.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen T5 en een opdrachtgever waarop T5 deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering derden worden betrokken.
3. Op handelingen die aan de definitieve opdrachtverstrekking voorafgaan, zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing.
4. Bijzondere bepalingen die van de voorwaarden afwijken, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 OFFERTES
1. De door T5 uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders aangegeven, twee maanden geldig.
2. De overeenkomst tussen T5 en de opdrachtgever komt tot stand door een door T5 en de opdrachtgever ondertekende offerte. De opdrachtgever retourneert de ondertekende offerte binnen de onder artikel 3.1. gestelde termijn per post of email aan T5.
3. Zolang een aanbieding van T5 nog niet tot een ondertekende offerte heeft geleid, behoudt T5 zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten. Na ondertekening van de offerte nemen wij de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen in acht.

ARTIKEL 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. Met het tot stand komen van de overeenkomst verplicht T5 zich, zich naar beste inzicht en vermogen in te spannen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de opdracht conform de offerte uit te voeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft T5 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een derde.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan T5 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan T5 worden verstrekt.
4. Vragen (schriftelijk, telefonisch, dan wel via de e-mail) die de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de overeenkomst stelt aan T5 worden binnen 2 werkdagen afgehandeld.
5. Indien T5, onder welke omstandigheden dan ook, hier niet aan kan voldoen, ontvangt de opdrachtgever een telefoontje, brief of e-mail met verlenging van de termijn.

ARTIKEL 5 WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Bij wijzigingen wordt dit schriftelijk bevestigd.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan de periode van uitvoering daardoor worden beïnvloed. T5 zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal T5 de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten middels een aanvullende offerte.
4. In afwijking van art 5.3. zal T5 geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend, met uitzondering van de in artikel 15 beschreven vormen van overmacht.

ARTIKEL 6 ANNULERING EN WIJZIGING
1. Annulering van een opdracht dient schriftelijk en aangetekend per post te geschieden. De datum van de poststempel van dit schrijven geldt als bepalend inzake de aanzegdatum.
2. Bij annulering na ondertekening van de offerte wordt 30% van de geannuleerde offerte in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
3. Bij trainingen is de opdrachtgever in geval van verhindering van een deelnemer gerechtigd een vervanger te sturen.
4. Het verschuiven van een opdracht naar een andere datum dan is overeengekomen, is tot 4 weken vòòr aanvang kosteloos mogelijk.
5. Het verschuiven van een training naar een andere datum tussen 4 weken en de startdatum is niet mogelijk. 100% van het gehele bedrag van de betreffende training zal in rekening worden gebracht.
6. Bij niet verschijnen van de deelnemersgroep op de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht, zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
7. T5 behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

ARTIKEL 7 GEHEIMHOUDING / PRIVACY
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Alle persoonlijke gegevens van deelnemers en instellingen worden vertrouwelijk gebruikt en niet kenbaar gemaakt aan derden.

ARTIKEL 8 INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. T5 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door T5 verstrekte stukken (rapporten, adviezen, cursusmateriaal, software, enz.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever, of diens medewerkers, en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van T5 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
3. Indien opdrachtgever, of een van diens medewerkers, de zoals bij art. 9.2 opgestelde regel overtreedt, zal deze een boete krijgen van €1000,- per overschreden activiteit.
4. T5 behoudt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 9 GEBREKEN, KLACHTTERMIJNEN
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten dienen door de opdrachtgever uiterlijk 3 weken na de betreffende werkzaamheden of geleverde diensten schriftelijk en gemotiveerd aan T5 te worden gemeld. (Zie ook klachtenreglement.)

ARTIKEL 10 HONORARIUM
1. In de ondertekende offerte is het overeengekomen honorarium vastgesteld.
2. In een offerte zijn niet opgenomen de materiaalkosten, kosten cursusklappers, kosten voor kopiëren van cursusmateriaal, huur van audiovisuele middelen (video, tv, beamer). De opdrachtgever draagt zelf zorg voor genoemde faciliteiten. Desgewenst verzorgt T5 deze faciliteiten waarna de kosten door T5 worden doorbelast aan de opdrachtgever. 3. In een offerte zijn niet opgenomen de kosten voor accommodatie, trainingsruimten en verzorging. De opdrachtgever draagt zelf zorg voor deze faciliteiten. Desgewenst verzorgt T5 deze faciliteiten waarna de kosten door T5 worden doorbelast aan de opdrachtgever.
4. In een offerte zijn de reis- en verblijfskosten niet opgenomen. T5 rekent €0,44 per kilometer. Eventueel te maken verblijfskosten worden van te voren overlegd met de opdrachtgever.
5. Afrekening van door T5 gemaakte materiaalkosten, reisuren en reis- en verblijfskosten vindt aan het einde van de uitvoering van de opdracht plaats.
6. Het vastgestelde bedrag is gebaseerd op het aangegeven aantal deelnemers in de ondertekende offerte. Indien 1 of meerdere personen niet aanwezig zijn, wordt het gehele bedrag berekend.

ARTIKEL 11 BETALING
1. Na ondertekening van de offerte is er sprake van een overeenkomst. 50% van het totale bedrag van de ondertekende offerte wordt direct gefactureerd. De andere 50% van het totale bedrag wordt aan het einde van de uitvoering van de opdracht gefactureerd. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
2. In overleg is betaling van de gehele vordering in termijnen mogelijk. Per deeltermijn zal T5 aan de opdrachtgever een deelfactuur sturen. Opdrachtgever dient iedere deelfactuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden, is opdrachtgever over het openstaande deel van de vordering een bedrag van 3% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
4. Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is T5 gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, zulks onverminderd het recht van T5 op schadevergoeding te vorderen.
5. Zowel T5 als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement verklaard is, dan wel- in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is- onder curatele is gesteld of overlijdt.
6. Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70,- komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijk tarieven.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID
1. T5 is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door T5 van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat T5 voor werkzaamheden binnen die opdracht heeft ontvangen.
3. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan zes maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
4. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één maand na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
5. T5 is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

ARTIKEL 13 OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, waarop T5 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor T5 niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van T5 opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien T5 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 14 OVERIGE BEPALINGEN
1. Voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd.
2. Geschillen worden afgehandeld conform het klachtenreglement.
3. Indien uitvoering van het klachtenreglement niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar T5 gevestigd is.
4. Op overeenkomsten tussen T5 en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.